Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp en Tegenstelbaarheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) regelen de verhouding tussen Bevas BVBA met maatschappelijke zetel in Rijvisschestraat 134, bus 103, te 9052 Gent en met KBO-nummer 0442 101 650 (hierna: het “Bevas”) en haar opdrachtgevers.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn deze AV van toepassing op alle door Bevas geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Bevas is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde opdrachten, van de door haar gesloten bijzondere overeenkomsten en van deze AV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt meer bepaald voor elke schriftelijke of mondelinge mededeling of onderhandeling die dateert van vóór de aanvaarding van een opdracht.

2. Offertes en budgetramingen

De offertes en budgetramingen gemaakt door Bevas zijn slechts indicatief en steeds herroepbaar. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 dagen, tenzij uitdrukkelijke afwijkende bepalingen vanwege Bevas. De offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.

3. Totstandkoming

Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger van een offerte of bestek overeenkomstig artikel 2 van deze AV. Als de feitelijke levering plaatsvond vóór de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger, wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.

4. Bestellingen – Annuleringen

Iedere bijkomende bestelling of werk zal aanleiding geven tot het opstellen van ofwel een door de opdrachtgever geschreven order, ofwel een orderbevestiging door Bevas. De annulering of wijziging, geheel of gedeeltelijk, door de opdrachtgever van zijn bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bevas. Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de eventuele reeds uitgevoerde prestaties, Bevas te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken, inclusief de kosten gemaakt door leveranciers, alsook voor de winstderving op het niet uitgevoerde deel. Deze winst wordt forfaitair vastgelegd op 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Indien reeds een voorschot werd betaald overeenkomstig artikel 8, blijft dit verworven door Bevas in mindering van de verschuldigde schadevergoeding.

5. Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, worden de bepalingen met betrekking tot termijnen beschouwd indicatief te zijn. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Bevas nodig heeft om haar taak te volbrengen of vertraging in betaling van de afgesproken prijs en/of voorschot. Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot de annulering van de bestelling en/of de ontbinding van deze AV, noch tot de betaling van eender welke vergoeding. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering geen invloed hebben op een volgende levering.

6. Risico-overdracht – Leveringen

Vanaf de aanvaarding door de opdrachtgever overeenkomstig artikel 3 vallen de risico’s ten laste van de opdrachtgever behoudens andersluidende bepalingen. De documenten, goederen, projecten, enz. … van de opdrachtgever die zich in het bezit van Bevas bevinden, zijn dit op risico van de opdrachtgever. Deze laatste vrijwaart Bevas uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden. Bevas verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om het ontstaan van schade voor de opdrachtgever bij de levering en/of bewaring van documenten, goederen, projecten enz. te vermijden.

7. Klachten

Om geldig te zijn dient iedere klacht of weigering worden bekend gemaakt per aangetekende brief, en dit binnen de 5 kalenderdagen na de levering van de goederen of de prestatie van diensten. Indien de opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 8 kalenderdagen te lopen op het ogenblik van ontvangst van factuur. De afwezigheid van enige betwisting volgens voorgaande bepalingen brengt voor de opdrachtgever de onvoorwaardelijke aanvaarding van het geleverde product, de gepresteerde dienst en de factuur met zich mee. Het gebruik van een deel van de levering (goederen, diensten en/of prestaties) brengt in rechte de goedkeuring van het geheel met zich mee. De gebreken van een deel van de levering geven niet het recht aan de opdrachtgever het geheel van de levering te weigeren.

8. Prijs en betaling

Alle prijzen in offertes, bestekken en /of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij hier door Bevas nadrukkelijk wordt van afgeweken. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod. Onze offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de aanwijzingen die de opdrachtgever geeft. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening naar evenredigheid met zich meebrengen. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 3 van deze AV een voorschot betaald worden van 25% van het overeengekomen bedrag bij ondertekening en 50% vóór de start van het event en dit binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Bevas. Het saldo van 30% wordt na het event gefactureerd en is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vermeerderd met de verwijlinteresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal de opdrachtgever een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag – met een minimum van 500 EUR -, onverminderd de verwijlinteresten waarvan sprake in deze AV en de eventueel verschuldigde kosten, inclusief gerechtskosten. Bij gebreke aan betaling van het voorschot of het saldo zullen de diensten, goederen en/of prestaties door Bevas kunnen worden ingehouden als waarborg voor de verschuldigde bedragen. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum maakt iedere andere schuldvordering op de opdrachtgever van rechtswege invorderbaar. Klachten zijn niet van die aard dat ze de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aangaande andere leveringen opschorten.

9. Opschorting van verplichtingen

Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de verplichtingen voor de goede uitvoering van de aan Bevas toevertrouwde opdracht uit te voeren, ofwel de facturen te betalen overeenkomstig artikel 8 zal Bevas de uitvoering van haar verplichtingen kunnen opschorten zonder dat dit een ontbinding uitmaakt. Wanneer de verplichtingen van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, zal Bevas vrij zijn de uitvoering van haar contractuele verplichtingen verder te zetten, zonder afbreuk te doen aan de eventueel door dit feit teweeggebrachte wijzigingen van prijzen en termijnen. Daarenboven, ingeval van geheel of gedeeltelijk voortduren van de gebreken waarvan sprake in de eerste alinea gedurende een termijn van 60 dagen na ingebrekestelling, zal Bevas deze kunnen beschouwen als in rechte ontbonden ten nadele van de opdrachtgever.

10. Eigendomsrechten

De materiële eigendomsoverdracht van de overeengekomen diensten en/of goederen vindt slechts plaats nadat zowel het voorschot alsook alle resterende saldo’s, overeenkomstig artikel 8 van deze AV en indien van toepassing inclusief kosten en interesten, volledig betaald en ontvangen werden. Tot dan kan de opdrachtgever hier dus niet vrij over beschikken. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepalingen, worden alle intellectuele eigendomsrechten die in hoofde van Bevas ontstaan op de specifiek in het kader van de haar toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties overgedragen aan de opdrachtgever. Deze overdracht vindt gelijktijdig plaats met de materiële eigendomsoverdracht en geldt voor de gehele beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten, voor alle exploitatievormen en dit op wereldwijd vlak. De opdrachtgever blijft eigenaar van de materialen die het aan Bevas bezorgt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever zal m.b.t. creaties en materialen van derden – die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – steeds de nodige toestemmingen bekomen en vergoedingen betalen (zoals bv. deze verschuldigd aan de collectieve beheersvennootschappen).

11. Verzekeringen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, gaat de opdrachtgever de nodige verzekeringen aan die verband houden met de overeenkomst zoals – zonder beperkt te zijn tot – de verzekeringen ter dekking van diefstal, schade aan of door materialen, de burgerlijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever, enz. Elke verzekering die door Bevas wordt aangegaan in het kader van de bestelling valt volledig ten laste van de opdrachtgever. Daarnaast sluit Bevas eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.

12. Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Bevas slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van het niet conforme deel van de prestatie. De aansprakelijkheid voor elke andere vorm van schade volgend uit de relaties met de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. De opdrachtgever vrijwaart Bevas voor elke rechtsvordering vanwege derden betreffende de overgedragen en te gebruiken werken, documenten, informatie of elementen en hun inhoud. Niettegenstaande de betalingsmodaliteiten voorzien in artikel 8 van deze AV zal iedere vermindering van het krediet van de opdrachtgever het eisen van garanties of van een voorafgaande regeling rechtvaardigen, en dit vóór de uitvoering van de ontvangen bestellingen.

13. Overmacht

Worden over het algemeen als overmacht beschouwd, al de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen, of nog, die een overdreven verzwaring van de uitvoering van Bevas verplichtingen teweegbrengen. Deze gebeurtenissen vrijwaren Bevas van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en geven haar de mogelijkheid, naargelang het geval, ofwel haar verplichtingen te verminderen, ofwel de overeenkomst te verbreken of er de uitvoering van op te schorten zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

14. Vertrouwelijke informatie

Iedere vorm van informatie die werd overgedragen of uitgewisseld tussen Bevas en de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst blijft strikt vertrouwelijk, behalve de informatie die de opdrachtgever zou hebben openbaar gemaakt of de informatie die normaal toegankelijk is voor het publiek.

15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De overeenkomst met in begrip van AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze Algemene Voorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd in het gerechtelijk arrondissement waar Bevas haar maatschappelijke zetel heeft.