overmachtsclausule

1) precair karakter

Partijen erkennen dat de ondertekening van deze overeenkomst gebeurt in onzekere tijden als gevolg van een pandemie en/of energiecrisis en/of klimaatcrisis en/of politieke crisis en de daarmee gepaard gaande problematiek en onverwachte gebeurtenissen die buiten de wil en/of controle van de organisatie plaatsvinden.

2) onmogelijkheid tot uitvoering

lndien een geval van overmacht of de gevolgen ervan de uitvoering van de verbintenissen door een van de partijen onmogelijk maken, zoals:

dan worden de verbintenissen van die partij niet opgeschort (behoudens indien een opschorting van de uitvoering van de verbintenissen zinvol kan zijn waarbij beide partijen de regels van een dergelijke opschorting schriftelijk dienen vast te leggen), evenwel zijn beide partijen onmiddellijk bevrijd van hun contractuele verplichtingen.

Worden als overmacht beschouwd: elke onvoorziene omstandigheid en/of gebeurtenis die een correcte en/of tijdige uitvoering van de opdracht naar redelijke normen onmogelijk maken maar die niet te wijten is aan een fout van BEVAS, zoals onder meer oorlog, terroristische aanslag, explosie, overlijden, natuurrampen, aardbeving, overstroming, vulkaanuitbarsting, pandemie, ziekte, staking, overheidsoptreden, onderbreking in energievoorzieningen, etc.

Met betrekking tot de reeds betaalde voorschotten, komen partijen overeen dat de voorschotten worden terugbetaald. Met betrekking tot de kosten die BEVAS heeft gemaakt of waartoe ze zich heeft verbonden alvorens de onmogelijkheid zich manifesteerde, komen partijen overeen dat deze kosten op eerste verzoek zullen worden vergoed door de partij die de opdracht aan BEVAS heeft gegeven mits voorlegging van de nodige staving stukken.

BEVAS is gerechtigd om compensatie door te voeren met de reeds betaalde voorschotten.

BEVAS zal in geval van overmacht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door de opdrachtgever voor de eventuele geleden schade (inclusief gevolgschade).

3) aanzienlijk verzwaren van verbintenissen

lndien een onvoorziene omstandigheid en/of de overheidsmaatregelen of de gevolgen ervan, de uitvoering van de verbintenissen door een van de partijen aanzienlijk en/of onevenredig verzwaren, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van veranderingen van economische, financiële, medische of technische aard, die zich buiten de controle van BEVAS, na de ondertekening van de overeenkomst voordoet, en waarvan men zich redelijke wijze niet kon weten dat deze zich gingen voordoen, dan spreekt het voor zich dat partijen bij deze overeenkomst niet beogen om eender welk voordeel na te streven welke veroorzaakt zou worden door buitengewone en/of onvoorziene omstandigheden. In een dergelijk geval erkennen partijen dat deze veranderingen het economisch evenwicht van deze Overeenkomst dusdanig verstoort, en/of de kosten van de uitvoering op onvoorziene wijze verhogen en dat deze veranderingen aanleiding geven tot disproportionele schade aan BEVAS, zoals doch niet beperkt tot verhoogde kosten als gevolg van preventiemaatregelen, of verlaagde inkomsten als gevolg van een beperking van het aantal deelnemers dan, (a) vervalt de bestaande overeenkomst en verbinden partijen zich ertoe de bestaande overeenkomst te herzien en te heronderhandelen in de geest van objectiviteit en eerlijkheid die ten grondslag ligt aan de betrekking tussen partijen (in de mate dat dit zinvol is gelet op de aard van de opdracht), of (b) zullen de gevolgen dezelfde zijn als deze beschreven onder ONMOGELIJKHEID TOT UITVOERING, naar vrije keuze van BEVAS die gehouden is te goeder trouw te handelen.

4) kennisgevingsplicht

De partij die wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid of de aanzienlijke verzwaring tot uitvoering van haar verbintenis dient de andere partij hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval niet later dan 5 werkdagen vanaf de datum waarop de getroffen partij kennis krijgt van de overmachtssituatie of de aanzienlijke verzwaring, te verwittigen. De getroffen partij geeft niet enkel kennis van de onmogelijkheid of de aanzienlijke verzwaring, maar geeft ook kennis van haar intentie om zich te beroepen op deze clausule. De kennisgeving bevat alle relevante informatie waarover de getroffen partij beschikt. De kennisgeving dient per aangetekende post te gebeuren of per mail waarbij de tegenpartij binnen de eerste 24 werkuren een ontvangstbevestiging terugstuurt.